Keš fond – da vaš novac vredi više

Šta radite sa viškom likvidnih sredstava koja vam neće biti potrebna u poslovanju u kraćem vremenskom periodu (od jednog meseca do dve godine, npr.)? Zašto dozvoliti da sredstva na računima predstavljaju propuštenu priliku za zaradu? Daćemo vam ne jedan, već 5 razloga zbog kojih je bolje novac investirati u keš investicioni fond sa javnom ponudom nego isti držati na tekućem računu u banci, a to su:

 1. jednostavnost,
 2. transparentnost,
 3. dostupnost sredstava,
 4. povoljan prinos,
 5. stručnost u upravljanju.

U nastavku teksta, želimo da vam detaljnije predstavimo mogućnost da uštedite vreme i bezbedno umnožite vaša sredstva.

Šta nam to banke nude?

Ukoliko ste pravno lice ili preduzetnik na tržištu Srbije sa viškom likvidnih sredstava na raspolaganju, postoji nekoliko opcija za profitabilno korišćenje istih, a najzastupljenije su:

 • mogućnost držanja novčanih sredstava na tekućim računima u banci uz dnevni pripis kamate,
 • oročenje sredstava na kraće vremenske periode.

Za oročenje je potrebno svaki put pozvati službenika banke i sa njim dogovoriti procedure, dostaviti traženu dokumentaciju, a sve to zahteva vreme i odvajanje od poslovnih aktivnosti.

Sa druge strane, sve prethodno navedeno zahteva dosta vašeg vremena i angažovanja. Po nama, to vreme je bolje usmeriti na unapređenje redovnog poslovanja koje donosi mnogo veći profit od sredstava koja stoje na računima u bankama. Vaš biznis je „vaše čedo“ i tako se treba ophoditi prema njemu u svim aspektima.

Šta da uradite sa viškom sredstava na računu, a da pri tom i zaradite?

A VISTA ili KEŠ FOND?

A vista bankarski računi

Nekada su banke nudile izuzetno atraktivne kamatne stope na a vista štednju (štednju po viđenju) i na oročenje sredstava. Danas je situacija potpuno drugačija i banke koriste sredstva klijenata pod mnogo povoljnijim uslovima za sebe.

A vista tekući računi nude zanemarljivo pozitivnu kamatnu stopu, a pri tom imate i troškove održavanja i troškove transakcija preko tih računa. Sve u svemu, teško da možete da zaradite ukoliko ne angažujete slobodna sredstva u bankama da rade za vas, umesto za banku.

Primer a vista godišnjih kamatnih stopa za preduzetnike i pravna lica u bankama:

RSD Iznos depozita Kamatna stopa
do 500.000,00 0,10%
500.000,01 do 1.000.000,00 0,25%
preko 1.000.000,00 0,50%

*Primer: Eurobanka a.d. Beograd, važi od 05.04.2021. godine

Keš investicioni fond

Razvojem domaćeg i svetskog tržišta finansija došlo je do osnivanja keš investicionih fondova sa javnom ponudom (u daljem tekstu keš investicioni fondovi). Imovina investicionog fonda ulaže se u skladu sa ograničenjima ulaganja predviđenim zakonom, podzakonskim aktima i Prospektom fonda. Suština keš investicionih fondova jeste u izuzetno brzom i pojednostavljenom upravljanju slobodnim likvidnim sredstvima pravnih lica i preduzetnika (ali i fizička lica) u cilju uvećanja profita koji ta sredstva mogu da generišu.

U svakom trenutku imate on line mogućnost kupovine investicionih jedinica, praćenje stanja na svom računu, povlačenje dela sredstava (ili sve) za neodložne i hitne intervencije, a sve to bez troškova.

U okviru keš investicionih fondova rizik investiranja je sveden na najmanju moguću meru ili je praktično anuliran. Tome doprinosi činjenica da se prikupljena sredstva investiraju isključivo u najsigurnije plasmane kao što su dužničke hartije od vrednosti sa maksimalnom zagarantovanom sigurnošću povraćaja uloženih sredstava i depoziti kod banaka. U skladu sa tim i prinos na uložena sredstva odgovara minimalnom riziku ulaganja, ali je i dalje atraktivniji od držanja sredstava na računima u banci sa minimalnim angažovanjem.

Transparentnost ulaganja sredstava je na najvišem nivou, a upravljanje vašim sredstvima je povereno eminentnim stručnjacima iz povezanih oblasti investiranja. Uzimajući u obzir strukturu imovine, prinos i likvidnost, keš fond je konkurentna zamena za depozit po viđenju, odnosno radi se o izuzetno kvalitetnom i fleksibilnom depozitu.

WVP Cash

WVP Cash – otvoreni investicioni fond kod Društva za upravljanje otvorenim investicionim fondovima WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD organizovan je kao fond očuvanja vrednosti imovine u skladu sa Pravilnikom o investicionim fondovima. Investitori (članovi) imaju pravo na srazmerni deo dobiti fonda i u bilo koje vreme imaju pravo da zahtevaju isplatu svog uloga.

5 najvažnijih aspekata ulaganja u WVP cash otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom su:

 1. jednostavnost,
 2. transparentnost,
 3. dostupnost sredstava,
 4. povoljan prinos,
 5. stručnost u upravljanju.

Poređenje stanja sredstava: štednju po viđenju i WVP Cash fond

Primer se odnosi na jednokratan ulog od 5.000.000,00 RSD

RSD banka trajanje WVP Cash FOND
5.012.012,00 6 meseci 5.098.658,28
5.024.053,00 12 meseci 5.129.626,45
5.048.221,00 24 meseca 5.188.996,89

*Napomene:

 • svaki račun u banci za tekuće poslovanje preduzetnika ili pravnih lica ima i trošak mesečnog održavanja od minimum 500,00 RSD;
 • prema Zakonu o porezu na dohodak građana vlasnik investicionih jedinica koji prodajom investicionih jedinica ostvari kapitalni dobitak podleže zakonskoj obavezi da prijavi porez na kapitalnu dobit. Porezu na kapitalnu dobit ne podleže u slučaju da je pre prodaje imao investicione jedinice u svom vlasništvu neprekidno najmanje 10 godina.

Ukoliko su vam likvidna sredstva na računima slobodna na duži vremenski period i želite da ostvarite veću zaradu, na raspolaganju su vam i:

 • balansirani fond – WVP Balanced i
 • akcijski fondovi – WVP Premium i WVP Dynamic.

Ista ponuda za investiranje u WVP Cash investicioni fond važi i za fizička lica.

Za više detalja o navedenim investicionim fondovima, pogledajte našu stranicu Investicioni fondovi i pošaljite upit na e-mail ili zakažite sastanak. Očekujemo vas!