MAK životno osiguranje

Obezbedite sebi i porodici bezbrižno sutra

Želite da zaštitite vaše najmilije i sačuvate vrednost vašeg novca? Mi predlažemo rešenje u vidu polise životnog osiguranja vezane za investicione jedinice – moj aktivni kapital. Proizvod životnog osiguranja, moj aktivni kapital, predstavlja jedinstvenu kombinaciju investiranja uz istovremeno osiguranje života.

Životno osiguranje kao takvo, predstavlja jedan od najboljih načina za, istovremeno, štednju (oblik prihoda) i osiguranja. Njegovim odabirom, ne samo što ulažete i štitite sebe, već i svoje voljene i obezbeđujete im mir i sigurnost.

Moj aktivni kapital pripada kategoriji unitlinked osiguranja. Osiguravajuća kuća deo uplaćene premije plasira u odabrane investicione fondove, dok se drugi deo premije čuva u cilju pokrića za osiguranje života. Na ovaj način ostvarujete mogućnost pozitivnog prinosa kroz ulaganje u investicione fondove, dok istovremeno imate životno osiguranje.

Ovaj proizvod je potpuno transparentan. U svakom trenutku imate mogućnost da proverite strukturu i vrednost vašeg investicionog portfolija, što predstavlja inovaciju u oblasti životnog osiguranja u Srbiji.

Benefiti:

 • jedan proizvod koji spaja životno osiguranje i pristup razvijenim tržištima kapitala;
 • proizvod je namenjen najširoj populaciji – za relativno mali novac omogućava vam aktivno investiranje na svetskom tržištu kapitala uz osiguranje života;
 • sami birate visinu premije i dinamiku plaćanja (mesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje);
 • sami birate i visinu garantovane osigurane sume za slučaj smrti; minimalni iznos je 25.000 RSD;
 • reaktivacija ugovora, nakon prekida uplata premije, dosta je lakša nego kod tradicionalnih proizvoda životnog osiguranja (mešovitog životnog osiguranja);
 • polisom je određen korisnik osiguranja i prihod nije predmet ostavinske rasprave (ugovarač osiguranja u toku trajanja ugovora može menjati korisnika osiguranja);

MAK životno osiguranje – opšte informacije o proizvodu >>

Ugovarač osiguranja ili platilac premije može biti svaki punoletan građanin Srbije, dok osigurano lice ili osiguranik može biti osoba starosti od 14 do navršenih 65 godina.

Ugovori o osiguranju se zaključuju na period od 10 do 25 godina.

Ugovorena premija plaća se u dinarima. Ugovorena obaveza se ne menja tokom trajanja ugovora. Polisom se određuje korisnik osiguranja.

Najvažnija karakteristika proizvoda – osiguranik je životno osiguran na garantovanu osiguranu sumu već nakon uplate prve premije.

 

Prema ugovoru o osiguranju života vezano za jedinice investicionih fondova, osigurani slučaj jeste doživljenje isteka ugovorenog trajanja osiguranja, kao i smrt osiguranika u toku trajanja osiguranja.

– Po doživljenju, odnosno isteku ugovora, korisniku osiguranja se isplaćuje vrednost investicionog portfolija, umanjen za sve pripadajuće poreze;

– U slučaju smrti osiguranika za vreme ugovorenog trajanja osiguranja društvo za osiguranje je u obavezi da korisniku osiguranja za slučaj smrti isplati veći od sledeća dva iznosa:

 • garantovanu osiguranu sumu za slučaj smrti koja je naznačena na polisi osiguranja ili
 • zbir vrednosti investicionog portfolija ugovarača osiguranja i 5% od ukupno ugovorene premije osiguranja, umanjen za troškove i poreze koje prilikom povlačenja sredstava iz investicionih fondova snosi društvo za osiguranje.

Ugovarač osiguranja je u obavezi da godišnju premiju uplati najmanje prve dve godine. Nakon toga, ukoliko nije u mogućnosti da nastavi sa uplatom premija, ugovarač osiguranja stiče pravo na otkup polise. Ukoliko podnese zahtev za otkup, otkupna vrednost se računa tako što se vrednost investicionog portfolija umanjuje za procenat koji zavisi od vremena proteklog od početka osiguranja do momenta otkupa. Nakon isplate otkupne vrednosti osiguravač nema više nikakvih obaveza prema ugovaraču, osiguraniku ili korisnicima osiguranja.

Ukoliko ugovarač osiguranja ne želi da otkupi polisu, postoji mogućnost da se ugovor reaktivira i nakon prekida uplata. To znači da ugovarač osiguranja samo nastavlja uplate ugovorene premije, bez obaveze pokrivanja zaostalih uplata.

Isplatom osigurane sume, polisa se zaključuje i prestaje važiti.

Takođe, nudi se mogućnost ugovaranja dopunskog osiguranja koja će obezbediti veću zdravstvenu zaštitu i pružiti osiguravajuća pokrića u slučajevima:

 • nezgode,
 • preloma kosti,
 • invaliditeta,
 • dnevne naknade,
 • hirurških intervencija,
 • težih i malignih bolesti i raznih specijalističkih pregleda.

 

Životno osiguranje primer 1:

Pristupna starost 25 godina 40 godina
Pol Ž Ž
Trajanje ugovora 25 godina 25 godina
Godišnja premija 36,000.00 RSD 36,000.00 RSD
Za vreme trajanja ugovora, ugovarač bi uplatio 900,000.00 RSD
Po doživljenju / isteku ugovora korisnik može očekivati sumu:
Pretpostavljeni godišnji prinos investicionog portfolija – 2,5% 1.009.106,13 RSD 993.404,83 RSD
Pretpostavljeni godišnji prinos investicionog portfolija – 5% 1.412.421,16 RSD 1.323.636,37 RSD
Pretpostavljeni godišnji prinos investicionog portfolija – 7,5% 2.010.082,97 RSD 1.893.603,83 RSD
U slučaju smrti osiguranika, korisniku osiguranja se isplaćuju veći od sledeća dva iznosa:
Garantovana osigurana suma 125.000,00 RSD

* primer ugovarača koji je odabrao garantovanu osiguranu sumu u iznosu od 125.000,00 RSD

900.000,00 RSD

* primer ugovarača koji je odabrao garantovanu osiguranu sumu u iznosu od 900.000,00 RSD

Vrednost investicionog portfolija + 5% od ukupne ugovorene premije osiguranja * vrednost portfolija se određuje u trenutku nastanka osiguranog slučaja * vrednost portfolija se određuje u trenutku nastanka osiguranog slučaja


Životno osiguranje primer
2:

Pristupna starost 25 godina 40 godina
Pol M M
Trajanje ugovora 25 godina 25 godina
Godišnja premija 60.000,00 RSD 60.000,00 RSD
Za vreme trajanja ugovora, ugovarač bi uplatio 1.500.000.00 RSD
Po doživljenju / isteku ugovora korisnik može očekivati sumu:
Pretpostavljeni godišnji prinos investicionog portfolija – 2,5% 1.747.471,87 RSD 1.476.377,54 RSD
Pretpostavljeni godišnji prinos investicionog portfolija – 5% 2.447.480,49 RSD 2.144.760,50 RSD
Pretpostavljeni godišnji prinos investicionog portfolija – 7,5% 3.485.610,22 RSD 3.098.891,30 RSD
U slučaju smrti osiguranika, korisniku osiguranja se isplaćuju veći od sledeća dva iznosa:
Garantovana osigurana suma 125.000,00 RSD

* primer ugovarača koji je odabrao garantovanu osiguranu sumu u iznosu od 125.000,00 RSD

900.000,00 RSD

* primer ugovarača koji je odabrao garantovanu osiguranu sumu u iznosu od 900.000,00 RSD

Vrednost investicionog portfolija + 5% od ukupne ugovorene premije osiguranja * vrednost portfolija se određuje u trenutku nastanka osiguranog slučaja * vrednost portfolija se određuje u trenutku nastanka osiguranog slučaja

* primeri su informativnog karaktera i sve je podložno izmeni i dopuni u skladu sa vašim potrebama

Za više detalja o polisi životnog osiguranja i izradi konkretne ponude (u skladu sa vašim mogućnostima i godinama) kontaktirate nas mailom ili preko formulara za prijavu. Očekujemo vas!