Štednja ili investicija?

Kako se štedi u Srbiji?

Najpopularniji oblici štednje u Srbiji u XXI veku još uvek su „slamarica“ i držanje novca na računima u bankama (ili oročenog po veoma niskim kamatnim stopama). Zvanični podaci govore da je na kraju oktobra 2020. godine devizna štednja stanovništva položena kod banaka u Srbiji iznosila 11,2 milijardi evra. Može se uočiti dugoročni trend da građani Srbije štede više u devizama nego u dinarima. Međutim, takva štednja oročena i na duže periode ne donosi adekvatan prinos usled niskih kamatnih stopa u bankama.

Prava štednja koja zaista donosi prinos na vaš novac i čuva njegovu vrednost i u uslovima inflacije jeste investiranje.

Od svetske finansijske krize 2008. godine pa do pojave pandemije u martu 2020. godine, tržište akcija je ostvarivalo pozitivne prihode. Ovakvo stanje tržišta na kom cene akcija rastu ili se očekuje da rastu poznato je pod terminom bull market (tržište bika)[1]. Akcije uvek imaju porast vrednosti nakon velikih kriza. Videli smo na primeru tržišta posle 2008. godine, ali svedoci smo i sličnog porasta od aprila 2020. godine do danas.

Ostvarene zarade u navedenom periodu bile su dovoljno visoke da privuku mnogo investitora na tržište akcija. Ako uzmemo u obzir i niske kamate koje se nude po štednim računima u bankama, sve to doprinosi da se i sve veći broj građana Srbije okreće investiranju u akcije (direktno u akcije ili u akcije kroz investicione fondove).

Bilo sami ili uz pomoć finansijskog savetnika, kada odlučujete da li da držite novac u kešu (odnosno na računima u bankama) ili da investirate u akcije, trebalo bi da imate na umu i sledeće radi optimizacije rizika ulaganja:

  • akcije su imale veliki porast tokom prethodne decenije, dok su kamate koje se nude za štednju (naročito na deviznu štednju) nastavile da padaju;
  • investitore privlače investicije koje nose određeni rizik, jer im investiranje može doneti određeni prihod;
  • investitori moraju da uzmu u obzir volatilnost tržišta i trenutne kamatne stope u bankama kada odlučuju o tome gde će svoj novac štedeti.

Tržište akcija i investiranje

Tržište akcija ima svoju „plimu i oseku“, tj. periode uspona i padova („tržišta bikova i tržišta medveda“). Statistika govori da je tržište akcija u poslednjim decenijama imalo mnogo više uspona nego padova. Na primer, Index S&P 500 skočio je za 195% u periodu od 10 godina (zaključno sa 09.10.2020. godine), odnosno to podrazumeva godišnji prihod od +11,4%.

Ipak, pri odabiru finansijskog instrumenta za investiranje, brokeri gledaju na njenu istorijsku kolebljivost ili volatilnost, kako bi utvrdili relativni rizik potencijalne trgovine.

Da li znate šta je volatilnost tržišta?

Volatilnost tržišta akcija je ključni faktor koji treba imati u vidu prilikom investiranja. Drugim rečima, ovaj pojam se odnosi na brzinu ili raspon u promenama cena akcija. Akcije čije vrednosti značajno rastu ili padaju imaju volatilnu prirodu. Takve akcije smatraju se izuzetno nestabilnim. Akcije koje održavaju relativno stabilnu vrednost imaju malu volatilnost. Volatilnost akcija može biti preveliki izazov sa kojim mnogi investitori ne žele da se suočavaju na dnevnoj osnovi. Visoka volatilnost može prouzrokovati da manje iskusni investitori u panici započnu prodaju svojih akcija.

Uobičajena reakcija manje iskusnih investitora je da novac investiraju kada tržište akcija raste, a da isti povlače kada tržište akcija pada. To je najnepovoljniji scenario po ulagača. U istoriji tržista akcija mnogi prognostičari su predviđali više od 100 recesija, a zapravo u poslednjih 100 godina dogodilo se samo 9. Niko ne može da predvidi tako krupne događaje na svetskom nivou.

S obzirom na volatilnost tržišta akcija, ne može se reći kada je najbolji trenutak za investiranje. Iskustvo govori da je najbolje sagledati lični horizont svakog ulagača i napraviti optimalan plan za investiranje (npr. raspodeliti novčana sredstva u različite investicione fondove). Spremnost investitora da se od početka do kraja pridržava unapred definisanog finansijskog plana i da ad hoc ne reaguje na oscilacije na tržištu – tako se dolazi do željenih rezultata.

Umesto iščekivanja „najboljeg trenutka za ulaganje“ savet je da se investitor drži unapred pripremljenog investicionog plana.

Šta odabrati: gotovinu ili ulaganje?

Investitori koji odlučuju da li da ulože u akcije ili da sačuvaju gotovinu, moraju da obrate pažnju na kamatne stope i vremenski period oročenja sredstava. Jedna od mana čuvanja gotovine u slamarici i oročenja strane valute u bankama ogleda se u tome što kupovna moć vašeg novca lagano opada (zbog inflacije). Trenutno, kamatne stope koje se daju na deviznu štednju u bankama i na obveznice ne prate inflaciju.

Ulaganje direktno u akcije, kao što se vidi iz prethodnog, ima svoje prednosti, međutim treba razmisliti ima li i boljih finansijskih produkata.

Veoma je važno da sagledate razliku između posedovanja akcija jedne kompanije i akcija više različitih kompanija. Ukoliko ste vlasnik akcija samo jedne kompanije i vrednost tih akcija na tržištu raste to je odlično za vas, ali šta ako vrednost tih akcija posle nekog vremena počne da pada? Ili šta ako nemate kome da prodate akcije? Kako mislite da ostvarite zaradu ili povratite uloženo?

Rešenje je u diversifikaciji ulaganja, odnosno ulaganje u akcije više različitih kompanija, čime ćete iznivelisati promene u cenama akcija pojedinačnih kompanija. Time štitite uložena sredstva i svodite rizik od gubitka na minimum. Ovo ne biste radili sami, već kroz investicione fondove.

Najjednostavniji i najefikasniji način da postanete akcionari velikih svetskih kompanija i postignete diversifikaciju jeste da investirate u otvorene investicione fondove sa javnom ponudom. Investicioni fondovi investiraju novac u likvidne akcije, koje se mogu u svakom trenutku i prodati.

Zašto otvoreni investicioni fondovi?

  • diversifikacija portfolija – nezavisno od količine uloženog novca;
  • profesionalno upravljanje – vi kao investitor ne morate svakodnevno da se suočavate sa izazovima tržišta;
  • lakši pristup globalnom svetskom tržištu uz niže troškove;
  • veća likvidnost sredstava – u svakom trenutku i u kratkom roku možete prodati investicione jedinice fonda.

 Štednja ili investiranje – naš savet

Procenite vreme na koje vam raspoloživa novčana sredstva neće biti potrebna, jer od toga zavisi i vrsta proizvoda i oblik imovine u koje ćete novac investirati. Ukoliko će vam novac biti potreban u kraćem vremenskom roku i želite da vam bude dostupan, zarada vam nije previše bitna i niste skloni riziku, predlog je da novac ostavite na računu kod svoje banke (neoročen).

Međutim, ako pripadate delu populacije koja teži zaradi i želi da na najbolji način angažuje svoja slobodna sredstva, onda imate mogućnost da svoj novac oročite u bankama ili da ga investirate (direktno u akcije ili u akcije kroz investicione fondove).

Investicioni fondovi su idealno rešenje za sve vas koji želite sigurnost, veću zaradu, profesionalno upravljanje, investiranje u skup najkvalitetnijih finansijskih instrumenata (akcije, obveznice, gotovina), diversifikaciju portfolija po zemljama, valutama i instrumentima i aktivan prinos.

Investirajte u akcije najvećih svetskih kompanija zajedno sa nama!

Za sve informacije o tome kako možete investirati vaš novac, na raspolaganju smo vam mi, kao ovlašćeni distributeri za posredovanje u prodaji investicionih jedinica kojima upravlja Društvo WVP Fund Management a.d. Beograd. Kontaktirajte nas još danas da pronađemo najbolje rešenje za vaš novac!

[1] Ovaj termin se najčešće koristi za označavanje berze, ali se može primeniti na sve čime se trguje, poput obveznica, valuta i robe.